Благодійні внески

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011р. №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку ми створили нову рубрику на сторінках свого сайту, в якій систематично будемо розміщувати інформацію щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дитячому садку.
 
Інформація
про надходження  та витрачення
благодійних внесків у 2012 році
(не грошова)

Дата Сума надходжень Витрачено:
02.2012р. 3597.00 Миючі-563.00грн., підступи – 1400.00 грн., посуд -1634.00грн.
03.2012р. 4320.00 Постільна білизна – 54 комплекти
11.2012 р. 29923.00 Миючі-8.752.00, меблі дитячі – 13330.00, посуд – 5841.00, стелаж-2000.00 (кухня)
11.2012 13600.00 Пост. білизна – 50 комлектів (7400.00 грн.); рушники махров. – 90шт. (2100.00грн.); килимове покриття – 5шт. (3500.00); тюль – 2шт. (600.00грн.)
12.2012 2751.96 Миючі – 971.96; меблі – 1780.00 грн.

 

 


 

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
ПРО БЛАГОДІЙНИЦТВО ТА БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997,46, ст. 292)

(Зі змінами, внесеними згідно із Законами № 3091 -III (3091 -14) від 07.03.2002 р., ВВР, 2002 р., № 32, ст. 220, № 2258Л/І (2258-17) від 18.05.2010 р., ВВР, 2010 р. , № 29, ст. 392, № 3236Л/І (3236-17) від 19.04.2011 р., ВВР, 2011 р., № 42, ст. 435)

 

Стаття 1. Визначення термінів та понять

       У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживають у такому значенні:
•               благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фі­зичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спон­сорство і волонтерська діяльність (абзац другий ст. 1 зі змі­нами, внесеними згідно із Законом № 3236-УІ (3236-17) від 19.04.2011р.);

 

Стаття 2. Засади благодійництва та благодійної діяльності

       Благодійництво здійснюється на заса­дах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
       Діяльність благодійників має су­спільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами дер­жавної влади і не позбавляє права на отримання державної допо­моги (частина друга ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).
       Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку (части­на третя ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).

 

Стаття 4. Основні напрями благодійництва та благодійної діяльності

        Благодійництво здійснюється у таких основних напрямах: п.4.3. сприяння розвитку науки і освіти, ре­алізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, ученим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, зокрема реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

 

Стаття 16. Форми здійснення благодійної діяльності суб'єктами благодійництва

       Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:

  • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
  • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
  • фінансування конкретних цільових програм;
  • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну ді­яльність;
  • дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
  • дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
  • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передавання результатів особистої творчої діяльності;
  • прийняття на себе витрат з безоплатного, повного або частко­вого утримання об'єктів благодійництва;
  • інших заходів, не заборонених законом.

Президент України                   Л. КУЧМА
м. Київ, 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. № 1222

ПОРЯДОК
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і Закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

       1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використан­ня та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів (далі благодійники) безпосередньо бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі на­бувачі).
 
       2. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набува­чам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напряма­ми видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретну мету викори­стання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу — набува­чів відповідно до першочергових потреб, пов'язаних винятково з основною діяльністю установи, закладу.
 
       3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання устано­вами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.
 
       4. Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визна­ченим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. Л° 1295 (1295-98-п) «Про затвердження Порядку розпо­ділу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді нада­них послуг або виконаних робіт» (Офіційний вісник України, 1998    р., № 33, ст. 1238, № 46, ст. 1688).
 
       5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказом Головного управління Державного казначейства від 10 грудня
1999р. № 113(20012-00).

Категорія: