ДОГОВІР

Завантажити чи відкрити Шаблони договорів та заяв на гуртки (Microsoft Word)


ДОГОВІР

м.Миронівка

 
   Фізична особа-підприємець по хореографії Чикольва Світлана Михайлівна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця зареєстрованого 28.08.2009 р. №23410000000003417 з однієї сторони, та громадяиин(ка) ________________________________________________________________________
уклали цей Договір про наступне:
 

1. Предмет договору

  Ваша дитина_____________________________________________________________
є учасником дитячого колективу народного танцю, де вона отримає основи класичного та народного танцю, здобуде майстерність в хореографічних постановках.
 

2. Батьки повинні:

-надати довідку про стан здоров'я дитини;
 
-здійснювати оплату до 10-го числа кожного місяця (оплата не здійснюється лише в тому випадку, якщо дитина хворіє більше 1-го місяця);
 
-контролювати відвідування дитиною занять строком з 1-жовтйя по 1 липня; (8 постановці танцювальних номерів не будуть брати участь ті діти, які матимуть пропуски без поважних причин);
 
-надавати фінансову допомогу в пошитті костюмів      
             

3. Керівник повинен:

-укомплектувати гуртки для досягнення цілісності контингенту дітей усіх років навчання;
-працювати над повним засвоєнням дітьми основ класичного та народно-сценічного танцю;
 
-підготовити хореографічні постанови для концертних програм;
 
   Ввести пільги для багатодітних сімей, дітей-сиріт та напівсиріт.
 

4. Строк дії договору

   Строк договору-один учбовий рік.
 
   Чикольва С.М.                 підпис___________
 
   П.І.П. _______________ підпис____________


ЗАЯВА

Я ( П.І.П.)_________________________________________________________________
Прошу прийняти мою дитину ________________________________________________
на гурток з хореографічного виховання.
 
З Положенням про платні гуртки Миронівського районного центру дитячої та юнацької творчості ознайомлена і зобов’язуюсь вчасно вносити оплату за гурток ______________________________________________.
 
Підпис_____________              Дата_________________


 

Договір
про надання додаткових освітніх послуг

«  »________2013-14р.

Сторони, викладач англійської мови - Попова Оксана Михайлівна, далі - «Виконавець» та батьки, далі - «Замовники»  
_______________________________________________________________________                    
        (прізвище, ім’я, по батькові] уклали цей договір про таке:

 
 
1. Предмет Договору

«Виконавець», у період навчального року бере на себе зобов'язання за рахунок коштів «Замовників» надавати додаткову освітню послугу: викладання англійської мови.
 

2. Обов'язки Виконавця

«Виконавець» зобов'язується:
 

  • Надати «Замовникам» освітню послугу на рівні державних стандартів освіти;
  • Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства;
  • інформувати «Замовників» про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання та отримання такої послуги.

 

«3амовник» зобов'язується:

  • Своєчасно вносити плату за освітню послугу авансом до 10 числа кожного місяця н розмірі 30 гривень;

Кошти вносяться на рахунок Викладача через Приват Банк.

  • В разі хвороби вихованця тривалістю до одного місяця, плата за навчання «носиться повністю;
  • Якщо вихованець хворіє понад місяць, плата за навчання в пертий місяць вноситься повністю, за наступні дні хвороби не вноситься;
  • Забезпечувати систематичне відвідування занять дитиною

 
Попова 0.М.
 
 
 

                                                ____________________

 (прізвище, ім'я, побатькові; підпис)


Заява

Я, (П.І.П.) _________________________ _________________, прошу прийняти
 
мою дитину, (П.І.П.)  ______________________________________________________,
 
 на гурток по вивченню англійської мови.
 
З Договором я ознайомлений(на).
 
Зобов'язуюся дотримуватися умови Договору та вчасно вносити оплату за гурток в розмірі 30 гривень.
 
 
Дата__________ 2013-14рр.                       Підпис____________

 

Категорія: