Положення про батьківський комітет

 
 1. Загальні положення
1.1. Батьківський комітет Миронівського Центру  розвитку дитини «Зернятко» є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей у МЦРД «Зернятку».
1.2. У своїй роботі батьківський комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією про права дитини, Положенням про центр розвитку дитини, Статутом МЦРД «Зернятко», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
1.3. Рішення про заснування батьківського комітету МЦРД «Зернятко» ухвалюється на загальних зборах батьків закладу.
1.4. Легалізація (офіційне визнання) батьківського комітету є обов'язковою. Про зміни в складі батьківського комітету повідомляють керівництво Миронівського ЦРД «Зерянтко».
1.5.  Батьківський комітет може припинити свою діяльність через реорганізацію або ліквідацію закладу, саморозпуск, примусовий розпуск.

 
 2. Мета, завдання, основні принципи роботи батьківського комітету
 2.1. Метою роботи батьківського комітету є:
 • захист законних інтересів своїх дітей як в органах громадського самоврядування, так і в МЦРД «Зернятко», у державних та судових органах;
 • надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.
 2.2. Основні завдання батьківського комітету:
 • сприяти формуванню всебічно розвиненої особистості дитини;
 • надавати допомогу в створенні в МЦРД «Зернятко» умов, безпечних для життя і здоров'я дітей;
 • вживати заходів для розвитку у дітей природних здібностей та обдарувань;
 • всебічно зміцнювати зв'язки між родинами МЦРД «Зернятко», щоб встановити єдність їх виховного впливу на дітей;
 • організовувати роботу з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за виховання та розвиток дітей;
 • сприяти вирішенню питання розвитку матеріально-технічної бази МЦРД «Зернятко» та його благоустрою.
 2.3. Основними принципами діяльності батьківського комітету є:
 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків МЦРД «Зернятко».
 3. Організація діяльності батьківського комітету
 3.1. Батьківський комітет МЦРД «Зернятко» формується за рішенням комітетів груп.
3.2. За потреби батьківський комітет МЦРД «Зернятко» може скликати збори батьків закладу.
3.3. Правочинний склад зборів становить не менш, як дві третини від загальної кількості дітей у МЦРД «Зернятко».
 3.4. Рішення ухвалюються більшістю голосів. Якщо загальні збори батьків закладу провести неможливо, то питання, що потребують розгляду загальними зборами, виносяться на обговорення зборів батьків груп. У такому разі рішення ухвалюється за підсумками зборів батьків груп більшістю голосів.
 3.5. Рішення зборів батьківського комітету доводиться до відома батьків, керівництва МЦРД «Зерянтко» упродовж десяти днів (шляхом надання протоколу).
3.6. У разі, якщо член батьківського комітету достроково складає свої повноваження, на загальних батьківських зборах групи обирають нового члена.
3.7. Батьківський комітет складає план своєї діяльності відповідно до плану роботи МЦРД «Зернятко». План роботи складається у довільній формі і затверджується головою батьківського комітету.
 3.8. У разі недосягнення згоди між адміністрацією МЦРД «Зернятко» і більшістю членів батьківського комітету, питання вирішує управління освіти  Миронівської районної адміністрації, Миронівська міської ради.
3.9. Голова батьківського комітету звітує про свою діяльність на загальних зборах батьків закладу раз на рік - у день виборів нового складу батьківського комітету.

 
4. Права та обов'язки батьківського комітету
4.1. Батьківський комітет МЦРД «Зернятко» має право:
 • встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ,  підприємствами для надання юридичної, фінансової та матеріально-технічної допомоги МЦРД «Зернятко»;
 • поліпшувати організацію освітньої роботи;
 • сприяти покращенню харчування дітей;
 • сприяти вирішенню питань щодо благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у МЦРД «Зернятко» з метою зміцнення та захисту здоров'я і життя дітей, звертатися до адміністрації МЦРД «Зернятко», з проханням пояснити перспективи роботи закладу з окремих питань, що турбують батьків;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності МЦРД «Зернятко»; звертатися до Миронівського відділу освіти районної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питаннями, що стосуються розвитку та виховання дітей.
4.2. Для ефективнішого захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.
4.3. Батьківський комітет зобов'язаний:
 • виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських зборів;
 • надавати інформацію про свою діяльність на прохання адміністрації МЦРД «Зернятко» або відділ освіти Миронівської державної адміністраціі, Миронівську  міської ради;
 • залучати батьків до організації культурно-спортивних, оздоровчих заходів у МЦРД «Зернятко»;
4.4. Голова батьківського комітету МЦРД «Зернятко»  може брати участь у засіданнях педагогічної ради МЦРД «Зернятко» (за запрошенням керівника) під час розгляду питань, що належать до компетенції батьківського комітету
 

 

Категорія: