Статут

1.Загальні положення.
1.1. Миронівський Центр розвитку дитини створено на підставі рішення
Миронівської міської ради від «22» червня 2006 року, № 59-02-V
1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 08800 Київська обл., м.Миронівка вул. Чкалова 38
1.3. Засновником Центру є Миронівська міська рада. Засновник здійснює фінансування Центру, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Центр розвитку дитини у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.
1.5. Центр розвитку дитини є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого взірця, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.
1.6. Головною метою Центру розвитку дитини є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їхнього фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Діяльність Центру направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров”я дітей; формування їхнього особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.8. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.
1.9. Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту”;
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу ;
-дотримування фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.
1.10. Взуємо відносини між Центром розвитку дитини з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.
 
2. Комплектування Центру розвитку дитини.
2.1. Заклад розрахований на 140 дітей.
2.2. Групи комплектуються за одновіковими ознаками.
2.3. У Центрі розвитку дитини функціонує 1 логопедична група.
2.4. Центр розвитку дитини має групи з денним режимом перебуванням дітей.
2.5. Наповнюваність груп дітьми становить 20 чоловік.
2.6. Для зарахування дитини у Центр необхідно пред”явити:
- медичну довідку про стан здоров”я дитини;
- копію чорнобильського посвідчення дитини;
- довідку з Миронівської СЕС;
- документи для встановлення батьківської плати;
- заява про дозвіл зарахування дитини до Центру розвитку дитини.
2.7. За дитиною зберігається місце у Центрі розвитку дитини у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх заміняють, а також протягом літнього періоду ( 75 днів ).
2.8. Відрахування дітей із Центру здійснюється за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров”я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу.
2.9. 14 днів – термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про врахування дитини.
3. Режим роботи Центру розвитку дитини.
 
3.1. Центр розвитку дитини працює за п”ятиденним робочим тижнем протягом
10.5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.
3.2. Щоденний графік роботи Центру: 7.30 – 18.00;
- групи дітей, які не відвідують дошкільний навчальний заклад: 9.00 – 12.30; 15.00 – 16.00.
4. Організація навчально – виховного процесу в Центру розвитку дитини.
 
4.1. Навчальний рік у Центрі розвитку дитини розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у Центрі проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Центр розвитку дитини здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення
4.3. План роботи Центру розвитку дитини схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Миронівської держадміністрації.
План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Миронівською санітарно – епідеміологічною службою.
4.4. У Центрі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.5. Навчально – виховний процес у Центрі здійснюється за програмами „Малятко”, „Дитина” та Базовим компонентом дошкільного виховання затвердженими Міністерством освіти і науки України.
4.6. Центр організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:
- формування творчої особистості;
- розвиток пізнавальної активності дітей.
4.7. Центр розвитку дитини надає додаткові освітні послуги: хореографія, англійська мова.
5. Організація харчування дітей у Центрі розвитку дитини.
 
5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснює Миронівська міська рада.
5.2. У Центрі встановлено триразове харчування.
5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильність зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника Центру.
                     6. Медичне обслуговування дітей у Центрі розвитку дітей.
 
6.1. Медичне обслуговування дітей Центру розвитку дитини здійснюється на безкоштовній основі Миронівською районною лікарнею.
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
6.3. Центр надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.
 
7. Учасники навчально – виховного процесу.  
 
7.1. Учасниками навчально – виховного процесу  в Центрі розвитку дитини є діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, котрі їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамота, грошова премія.
7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
- безпечні та нешкідливі для здоров”я  умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
- захист від будь – якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров”ю, моральному  та духовному розвиткові;
- захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров”ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
 
7.4. Права та обов”язки батьків або осіб, які їх замінюють:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
- звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
- брати участь у поліпшенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази закладу;
- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
Батьки або особи, котрі їх замінюють, зобов”язані:
- своєчасно вносити плату за харчування дитини в Центрі розвитку дитини у встановленому порядку;
- своєчасно повідомляти Центр про можливість відсутності або хвороби дитини;
- стежити за станом здоров”я дитини;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
 
7.5. На посаду педагогічного працівника Центру приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов”язки.
7.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, іншими нормативно – правовими актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.7. Педагогічні працівники мають право:
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
- брати участь у роботі самоврядування закладу;
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
- проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- на захист професійної честі та власної гідності;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту  чи трудового договору;
- дотримуватися педагогічної етики, загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
- Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять її здоров’ю, а також від психічного та фізичного насильства;
- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
- виконувати накази та розпорядження керівництва;
- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічних та інших працівників приймає на роботу директор.
7.10. Працівники Центру несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством,
7.11. Працівники Центру згідно зі статтею 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять двічі на рік безоплатні медичні огляди.
7.12. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, яка здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
7.13. Педагогічні працівники, котрі систематично порушують  статут, правила внутрішнього розпорядку Центру, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації  не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 
8. Управління Центром розвитку дитини.
 
8.1. Управління Центром розвитку дитини здійснюється Миронівською міською радою.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою Центру здійснює його директор.
Керівник Центру:
 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу ;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю Центру;
 • діє від імені Центру, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру розвитку дитини;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;
 • контролює організацію харчування і методичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, котрі їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або батьків або осіб, які їх замінюють.
 
8.3. Постійно діючий колегіальний орган у Центрі розвитку дитини – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу є представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є директор Центру.
Педагогічна рада закладу:
 • розглядає питання навчально-виховного процесу в Центрі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб Центру.
Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.
 
Основними завданнями Піклувальної ради є:
 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємств, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Центру;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування Центру;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників Центру;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та Центром”
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
 
Фінансово-господарська діяльність Центру розвитку дитини.
9.1. Джерелами фінансування Центру розвитку дитини є кошти:
 • засновника;
 • відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.
9.2. Центр розвитку дитини за погодженням із засновником має право:
 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання  та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно із законодавством.
9.3. Державна статистична звітність про діяльність Центру розвитку дитини здійснюється відповідно до законодавства.
9.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства  освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються дошкільні заклади.
За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через центральну бухгалтерію.
 
10. Контроль за діяльністю Центру розвитку дитини.
10.1. Основною формою контролю за діяльністю Центру розвитку дитини є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
10.2. Контроль за дотриманням Центром державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Миронівським відділом освіти.
10.3. Зміст, форми  та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником Центру.

Категорія: