Грамота

«Впевнений старт»
до вивчення грамоти
в групах старшого
дошкільного віку»

       Програма розвитку дiтей старшого дошкiльного вiку «Впевнений старт» грунтується на засадах особистiсно зорiєнтованого, iнтегрованого, компетентнiсного, дiяльнiсного пiдходiв до розвитку, виховання та навчання дошкiльникiв, тiсної взаемодiї навчального закладу і родини у формуваннi основ їхньої елементарної життєвої компетентностi перед вступом до школи. Вона вiдображає запити практикiв і з урахуванням характеристики психологiчного вiку дiтей, кращих на сьогоднiшнiй день теоретичних здобуткiв і методичних рекомендацiй пропонує орiєнтири змiстового наповнення освiтньої роботи, скеровує педагогiв і батькiв на особистiсний розвиток дiтей за основними напрямами, органiзацiю рiзних видiв і форм трудової дiяльностi та окремо акцентує на iгровiй дiяльностi - провiдному видi дiяльностi для всього дошкiльного дитинства, незамiнному засобовi розвитку дiтей. Цим зумовлена структура Програми.

       Роздiл «Мовленневий розвиток» грунтується на комплексному вирiшеннi завдань формування звукової культури мовлення, лексичного запасу, грамматичного ладу мовлення дiтей, комунiкативних умiнь через розвиток у них зв?язного мовлення. В ньому окреслено й орiєнтовний обсяг завдань iз пропедевтики навчання елементiв писемного мовлення у пiдроздiлах «Навчання елементiв грамоти», «Пiдготовка до письма».

       Навчання елементiв грамоти.

 • у межах добуквеного перiоду до навчання елементiв грамоти проводити пiдготовчу, пропедевтичну роботу iз засвоєння елементiв писемного мовлення;
 • ознайомлювати з основними одиницями мовлення й навчити правильно користуватися термiнами на їх позначення «речення», «слово», «звук», «склад», «буква»;
 • формувати елементарнi уявлення про слово як основну одиницю мовленнєвого спiлкування та його номiнативнi значення.Дати уявлення про слова,що не мають самостiйного значення і їх використовують у мовленнi для зв?язку слiв мiж собою.
 • навчити виокремлювати iз мовленнєвого потоку речення, сприймати його як кiлька пов?язаних за змiстом слiв, якi висловлюють завершену думку;
 • вправляти у подiлi речень на слова, визначенi кiлькостi й порядку слiв у них та складаннi речень iз розрiзнених слiв, iз заданим словом, у поширеннi речень новими словами. Залучати дiтей до моделювання речень за схемами речень;
 • ознайомлювати зi звуками мовними і немовними. На основi вдосконалення фонематичного слуху і звуковимови формувати вмiння звукового аналiзу мовлення;
 • вчити визначати на слух перший і останнiй звуки у словах, мiсце кожного звука у словi, виокремлювати заданий звук у словах та визначати його позицiю, видiляти звук, що частiше звучить у текстi, самостiйно добирати слова iз заданим звуком у певнiй позицii. Показати залежнiсть слова вiд порядку чи змiни звукiв (кiт-тiк, карта-парта);
 • формувати знання про голоснi та приголоснi мовнi звуки на основi уявлень про вiдмiнностi їх утворення. Дати поняття про склад як частину слова, утворену з одного чи кiлькох звукiв, про складоутворювальну роль голосних звукiв у словах;
 • вправляти у подiлi слiв на склади, орiентування на голоснi звуки, у визначеннi кiлькостi та послiдовностi складiв. Показати залежнiсть значення слова вiд порядку складiв у ньому. Вчити визначати наголошенi й ненаголошенi склади у словах, помiчати смислову роль наголосу. Вправляти у складаннi складових схем слiв та доборi слiв до заданоi схеми;
 • ознайомлювати з поняттям про твердi та м'якi приголоснi звуки. Вчити виконувати на слух звуковий аналiз слiв, будувати звуковi схеми слiв iз позначок або фiшок вiдповiдно до порядку й характеристики звукiв у словах.


       Пiдготовка до письма.

 • розвивати просторовi уявлення, мiння орiентуватися на площинi, сторiнцi альбому, книжки, зошита(знаходити центр, середину, правий та лiвий , верхнi    й, нижнiй краї, правий верхнiй, правий нижнiй та iншi кути)
 • розвивати дрiбнi м?язи, гнучкiсть суглобiв та моторику пальцiв і кистей рук, координацiю рухiв кистей рук та очей, окомiр у художнiй дiяльностi;
 • учити правильно тримати олiвець і ручку для виконання спецiальних вправ з пiдготовки до письма;
 • вправляти у спецiальних графомоторних і графiчних вправах з обведення контурiв зображень, штрихування форм рiзними способами (крапками, короткими штрихами), проведення прямих, ламаних, кривих лiнiй рiзної конфiгурацii на нелiнованiй та лiнованiй основi;
 • учити впевнено рухатися на площинi, вздовж рядка, ритмiчно розмiщувати на рядку простi зображення, графiчнi елементи і вiзерунки з них.

       В iндивiдуальному порядку задовольняти iнтерес дiтей до друкування букв, складiв і слiв, вимова і написання яких збiгаються.